Mobilní telefon BlindShell Classic Lite v ruce

Jak zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?

Telefony BlindShell plní roli zvláštní pomůcky pro zrakově handicapované. Pokud jste tedy osobou se zrakovým postižením, může Vám na mobilní telefon BlindShell přispět stát. Využijte možnosti příspěvku výši 90 %.

Podrobnosti a formulář k vyplnění naleznete zde:

Nárok na uplatnění příspěvku má ten, kdo má těžký nepříznivý stav, který podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, tedy má těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

O příspěvek si také můžete zažádat online přes identitu občana nebo datovou schránkou pokud je žadatel držitelem datové schránky.

Musí se zažádat před nákupem pomůcky nebo lze žádat i zpětně na základě faktury? Na zakoupenou pomůcku můžete požádat o příspěvek maximálně do roka od zakoupení pomůcky.